Polityka prywatności danych na Facebooku.

data publikacji: 26.04.2024 r.

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością na Facebooku.

Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu.

Skontaktuj się ze mną!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: kontakt@girlsmoneyclub.pl oraz pod numerem telefonu: +48508450954.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem przeze mnie profilu na Facebooku, jestem ja, czyli Dorota Sierakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Doris Dorota Sierakowska pod adresem ul. Mińska 12/20, 03-808 Warszawa, NIP 6852173384, REGON 383937632

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz ze mną w interakcje na Facebooku (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz moją stronę na Facebooku albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod moimi postami lub komentarzami.

Podstawowe informacje.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczam jednak, że nie mam wpływu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku, możesz zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Ci te informacje, wypełniam obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych możesz przeczytać w Polityce prywatności.

Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Cel przetwarzania

Zakres danych

Podstawa prawna

Odpowiedź na Twoją wiadomość/komentarz

 • imię i nazwisko
 • dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania)
 • ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala mi na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych (zapewnienie komunikacji).

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

 • zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa).

Zarządzanie stroną lub Grupą na Facebooku

 • imię i nazwisko
 • dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania)
 • ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich komentarzy na stronie
 • Twoje reakcje na posty
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju swoich usług w social mediach).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 • wszystkie wyżej wymienione dane
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi.
 1. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli administrator Twoich danych otrzyma od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to ma obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych ma wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to ma obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarza Twoje dane i może wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 1. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Administrator Twoich danych ma też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 1. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 1. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres kontakt@girlsmoneyclub.pl.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem serwisu www.girlsmoneyclub.pl oraz www.premium.girlsmoneyclub.pl, oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy europejskie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Twoje dane przetwarzam do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.