Polityka prywatności i plików cookies.

data publikacji: 26.04.2024 r.

wersja PDF do pobrania:link

Poprzednia wersja polityki prywatności: link

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością.

Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@moneyed.pl oraz pod numerem telefonu: +48508450954.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest MONEYED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 8/20, 00-013 Warszawa, KRS 0000618044, NIP 6852330458, REGON 364448164

Co zawiera ta Polityka prywatności?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane, oraz o podstawach prawnych, które nam to umożliwiają, o narzędziach, jakie wykorzystujemy w ramach strony internetowej, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, np. jeżeli się z nami kontaktujesz, a także jeżeli jesteś naszym klientem lub klientką oraz dokonujesz zakupów naszych produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Cel przetwarzania

Zakres danych

Podstawa prawna

Kontakt z Tobą

 • adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości
 • numer telefonu
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi

 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

dodatkowo:

 • NIP
 • dane o prowadzonej działalności gospodarczej

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawno-podatkowych

 • dane dotyczące działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko
 • adres
 • NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • dane zawarte w treści reklamacji
 • numer rachunku bankowego
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Cel marketingowy (newsletter)

 • adres e-mail
 • imię

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

Kontakt z Tobą za pośrednictwem narzędzia ManyChat

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail)
 • publicznie dostępne informacje w profilach w social mediach
 • powiązane strony i konta
 • dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki
 • dane z historii i treści czatu
 • informacje o użytkowaniu chatbota
 • inne dane elektroniczne oraz osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez Administratora zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat

W celu udostępnienia Ci treści informacyjnej lub edukacyjnej bez przekazywania Ci informacji handlowych Administrator przetwarza Twoje dane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu jako administratora.

W celu przedstawienia Ci informacji handlowej o produktach lub usługach Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody udzielonej przed wysłaniem tych informacji za pośrednictwem ManyChat.

W celu subskrypcji Administratora, czyli otrzymywania treści informacyjnych i edukacyjnych, jak również informacji handlowych o usługach i produktach Administratora, Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody na subskrypcję udzielonej przed wysłaniem tych informacji za pośrednictwem ManyChat.

W celu wykonania zobowiązania w przypadku niektórych treści, administrator przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do przesłanych treści informacyjnych w zależności od treści wysłanej wiadomości w ramach korzystania z narzędzia ManyChat.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

 • wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przez nas

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 • wszystkie wyżej wymienione dane

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).

Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

 • IP
 • zachowanie na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie, do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

Wykorzystanie cookies na stronie

 • IP
 • zachowanie użytkownika na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.

Zarządzanie profilami administratora w social mediach

 • dane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

 • zakres danych określony jest przez przepisy prawa i jest różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie

 • imię
 • adres e-mail

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz, aby dodać komentarz na naszej stronie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 1. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 1. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 1. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 1. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres kontakt@moneyed.pl

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony www.girlsmoneyclub.pl oraz www.premium.girlsmoneyclub.pl. oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy. Zostały one podzielone na dwie grupy: pierwsza grupa to podmioty, które przetwarzają dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym, a druga – podmioty, które przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA).

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Patryk Kozioł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91, REGON 142506494 – Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).
 • Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572426, NIP: 5213704420, REGON: 362333847 – Usługi fakturowania.
 • NEURE Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 55/G, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773382467, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000934660 – Dostawca platformy kursowej.
 • PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A 22-24 Bd Royal, 2449 Ville-Haute Luxembourg, Luksemburg – Dostawca szybkich płatności internetowych.
 • tPay należący do Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
  – Dostawca szybkich płatności internetowych.
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – Dostawca newslettera.
 • Spotify AB z siedzibą pod adresem: Regeringsgatan 19, 111 53, Sztokholm, Szwecja – Osadzanie materiałów audio.

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

 • Meta Platforms, Inc. – Narzędzie marketingowe.
 • X Corp. – Narzędzie marketingowe.
 • LinkedIn Corp. – Narzędzie marketingowe.
 • Google LLC – Narzędzie marketingowe.
 • YouTube by Google LLC – Osadzanie treści audiowizualnych.
 • Vimeo, Inc. – Osadzanie treści audiowizualnych.
 • MANYCHAT INC. – Narzędzie służące do sprawnej komunikacji ze społecznością oraz do realizowania celów marketingowych umożliwiające wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości na platformie META w ramach serwisu społecznościowego Instagram.

Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rok

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie.

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

Social media.

Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich.

Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszymi profilami po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany/a jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujęemy także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

Newsletter.

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, by potwierdzić subskrypcję newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości.

Korzystamy z usług dostawcy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. spółki MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, polityka prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczenie dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement.

System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją naszego newslettera.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy subskrybentów.

Mechanizm wypisania się z usługi newslettera nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Anulowanie subskrypcji. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony, jako administratora danych, interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newslettera oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy.

Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/ chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora wskazany na początku tego dokumentu.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie.

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych, o których więcej wspomniałyśmy powyżej,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META Piksel, Google Search Console, ManyChat.

META Piksel.

META (Facebook) Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, pozwalający na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

META (Facebook) Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.

Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy:
https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Google Analytics.

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika.

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy, np. dopasować ofertę.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Search Console.

Google Search Console pozwala nam sprawdzać, na jakiej pozycji pojawia się nasza strona w wynikach wyszukiwania Google, weryfikować jej poprawność i wykrywać pojawiające się błędy.

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

Szczegóły dotyczące Google Search Console są dostępne po kliknięciu w link: https://support.google.com/webmasters/answer/96568?hl=en.

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

ManyChat.

Używamy ManyChat, czyli narzędzia usprawniającego komunikację z Tobą w mediach społecznościowych (np. Instagram) przy naszych działaniach marketingowych. ManyChat pozwala na wysyłanie wiadomości do Ciebie o określonej przez nas treści.

Możemy korzystać z narzędzia ManyChat na kilka sposobów.

 1. Wysyłać Ci treści bez informacji handlowych czy marketingu bezpośredniego

  Abyśmy mogły przesłać Ci wiadomość o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym, wystarczy, że użyjesz w komentarzu do naszej treści opublikowanej w ramach naszego kanału w mediach społecznościowych, w tym w ramach platformy Instagram, „słowa kluczowego” („keyword”).
  Wtedy możemy przez 24h wysyłać do Ciebie wiadomości o takim charakterze. Po tym czasie okno konwersacyjne nie będzie już aktualne i nie będziemy pisać do Ciebie zautomatyzowanych wiadomości.

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego”. Po otrzymaniu od nas wiadomości w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, wycofać udzieloną zgodę, w zależności od podstawy przetwarzania danych.

 1. Wysyłać Ci informacje handlowe i marketing bezpośredni

  Abyśmy mogły przesyłać Ci wiadomości zawierające informację handlową czy marketing bezpośredni za pośrednictwem ManyChat, potrzebujemy Twojej zgody.

   

  Możesz takiej zgody udzielić przy pierwszej wiadomości wysyłanej do Ciebie po użyciu przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”), która jest wysłana przez nas do Ciebie przy użyciu narzędzia ManyChat.

  Użycie słowa kluczowego powoduje uruchomienie narzędzia ManyChat. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości o tym charakterze, nie udzielaj nam zgody i nie wpisuj „słowa kluczowego”, które jest wskazane pod każdą naszą treścią, w której wykorzystujemy automatyzację.

  Wiadomość zawierającą informację handlową możemy do Ciebie wysłać tylko przez 24h od momentu wpisania przez Ciebie „słowa kluczowego” („keyword”) i udzielenia zgody. W każdej chwili możesz zrezygnować z udzielonej zgody.

 1. Wysyłać Ci treści zawierające informacje handlowe, marketing bezpośredni oraz umożliwić Ci subskrypcję w ramach narzędzia ManyChat


  Abyśmy mogły przesyłać Ci informacje handlowe, wiadomości zawierające marketing bezpośredni dotyczący naszych produktów czy usług, potrzebujemy Twojej zgody. To samo dotyczy wykorzystania opcji subskrypcji w ramach narzędzia ManyChat. 

  Przy subskrypcji możemy do Ciebie wysyłać wiadomości dłużej niż przez 24h.

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, wystarczy, że nie użyjesz „słowa kluczowego” oraz nie wyrazisz zgody na wysyłanie wiadomości.

  W każdej z wymienionych wyżej sytuacji możesz w każdej chwili zrezygnować z udzielonej zgody.

Prowadzimy działania marketingowe i służące do kontaktu z Tobą poprzez narzędzie ManyChat, ponieważ jest to oficjalny Partner Biznesowy Meta Inc, czyli podmiot zaufany i zweryfikowany przez Meta Inc.

Zgodnie z deklaracjami ManyChat przestrzega wytycznych bezpieczeństwa Meta, w tym wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych Meta i Polityki prywatności Meta. W ramach wymagań Meta Business Partner ManyChat jest poddawany okresowym audytom zgodności z wytycznymi Meta.

ManyChat, jako narzędzie marketingowe czy do komunikacji z moją społecznością, pełni dwie role przy przetwarzaniu danych:

  • może pełnić rolę administratora danych, zwykle w stosunku do naszych danych

oraz

 • jest podmiotem przetwarzającym dane, procesorem, zwykle w stosunku do Twoich danych.

Dane jakie może przetwarzać ManyChat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w Twoich profilach w mediach społecznościowych, Twoje powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.

Oprócz tego jeśli komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem ManyChat lub wprowadzamy dane do tej usługi to są przetwarzane również Twoje dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez Ciebie oraz inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez nas i zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat, o czym poinformujemy Cię przed przetwarzaniem tych danych, jeśli będzie to miało miejsce.

Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji w usłudze ManyChat i korzystanie z tej usługi zarówno przez nas, jak również przez Ciebie, w szczególności komunikacja z Tobą oraz integracja aplikacji (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) oraz innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/ .

Integralną częścią naszej umowy z ManyChat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez ManyChat. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://manychat.com/legal/dpa.

ManyChat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania z nami umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.

W związku z korzystaniem z ManyChat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.

Zgodnie z deklaracją ManyChat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o stosowanych środkach bezpieczeństwa przez ManyChat znajdziesz pod linkiem: https://manychat.com/legal/dpa.

ManyChat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi ManyChat.

ManyChat współpracuje z następującymi podmiotami:

 1. Podwykonawcami przetwarzania w celu świadczenia Usługi ManyChat
 • Amazon Web Services, Inc. – Dostawca usług w chmurze w zakresie hostingu i przechowywania danych (USA)
 • Freshworks, Inc. – Oprogramowanie oparte na chmurze, które wspiera interakcje z klientami, np. za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej (USA)
 • Hotjar Limited – Rejestrowanie oprogramowania w chmurze (Malta, UE)
 • Rollbar, Inc. – Oprogramowanie do rejestrowania błędów w chmurze (USA)
 • Sentry LLC – Oprogramowanie do rejestrowania błędów w chmurze (USA)
 • Snowflake, Inc. – Dostawca rozwiązań chmurowych (USA)
 • Twillio, Inc. – Dostawca usług SMS, MMS i e-mail w chmurze (USA)
 • OpenAI, LLC – Dostawca usług w chmurze obsługujący wyłącznie funkcje obsługujące sztuczną inteligencję (USA)
 1. Dostawca usług w chmurze obsługujący wyłącznie funkcje obsługujące sztuczną inteligencję
 • Google LLC – Usługi poczty e-mail i oprogramowanie do przechowywania plików (USA)
 • Impact Tech, Inc. – Marketing partnerów stowarzyszonych (USA)
 • InMoment, Inc. (Wootric) – Marketing (NPS) (USA)
 • Interkom, Inc. – Platforma CRM oparta na chmurze (USA)
 • PartnerStack, Inc. – Marketing partnerów stowarzyszonych (USA)
 • Stripe, Inc. – Bramka rozliczeniowa i płatnicza (USA)
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp – Doraźna komunikacja e-mailowa z Klientem (USA)
 • Zoom Video Communications, Inc. – System wideokonferencji (USA)
 • Usercentrics GmbH – Usługa zarządzania zgodami (Niemcy)
 1. Partnerami ManyChat
 • Manychat, Inc. – Usługi i wsparcie (USA)
 • OctoHub LLC – Usługi i wsparcie (Armenia)
 • ManyChat, SL – Usługi i wsparcie (Hiszpania)

Te podmioty mogą się zmieniać, dlatego możesz regularnie zaglądać tutaj oraz na https://manychat.com/legal/service-providers.

My także zapisaliśmy się na powiadomienia ManyChat, dostępne pod linkiem https://www.manychat.com/legal/subscribe-subprocessor-updates, dzięki czemu Manychat wyśle nam powiadomienie o zaangażowaniu nowego Podwykonawcy przetwarzania co najmniej dziesięć dni kalendarzowych przed uzyskaniem przez nowy podmiot dostępu do danych.

Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się, klikając w poniższe linki:

Możemy korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają nas techniczne, przy obsłudze ManyChat. Korzystamy z podmiotów, dla których ochrona Twoich danych jest ważna i zawieramy z nimi odpowiednie umowy powierzenia.

Treści z zewnętrznych serwisów.

Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie, zalecamy wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach naszej strony, jeśli nie chcesz, by serwis o tym wiedział.

Linki afiliacyjne i programy partnerskie.

Na mojej stronie mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to powszechny sposób monetyzacji treści znajdujących się na mojej stronie. Kliknięcie w link nie spowoduje po Twojej stronie naliczenia opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu u tego podmiotu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

Logi serwera.

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe.

Materiały umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do nas wiadomość, (adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu) a udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Pamiętaj też, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji Polityki prywatności jest podana na początku.

To już wszystko, co mamy Ci do przekazania.

Dziękujemy za Twój poświęcony czas.